Czy pracodawca może zainstalować kamery wewnątrz szatni, uprzedzając o tym pracowników?

Bez kategoriiBrak komentarzy

Doklikałeś aż tutaj:Czy pracodawca może zainstalować kamery wewnątrz szatni, uprzedzając o tym pracowników?

W szatniach pracowniczych nagminnie dochodzi do niszczenia mienia pracodawcy. Czy pracodawca może zainstalować kamery wewnątrz szatni, uprzedzając o tym pracowników? W szatniach znajdują się osobne pomieszczenia do toalet i odgrodzone są natryski.

Odpowiedź:
Przepisy nie regulują bezpośrednio kontroli pracowników, w tym stosowania monitoringu wizyjnego na terenie zakładu pracy. Przyjmuje się, że tego rodzaju monitoring może być stosowany z wyjątkiem pomieszczeń niezwiązanych bezpośrednio z procesem pracy, w szczególności szatni czy toalet, w których pracownicy powinni mieć zagwarantowane prawo do prywatności. Powyższa zasada wydaje się być wiążąca, niezależnie od poinformowania pracowników o planach wprowadzenia monitoringu w szatniach oraz istnienia obiektywnego celu pracodawcy, jakim jest potrzeba przeciwdziałania niszczeniu mienia.

Uzasadnienie:
Jedną z podstawowych cech zatrudnienia na podstawie stosunku pracy jest podporządkowanie pracownika pracodawcy, który jest uprawniony do wydawania wiążących poleceń dotyczących pracy. Zgodnie z art. 100 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p., pracownik obowiązany jest stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, a nie są sprzeczne z prawem lub umową o pracę. Pracownik wykonuje pracę podporządkowaną kierownictwu pracodawcy. Kierownictwo to nie sprowadza się tylko do wydawania poleceń; oznacza również możliwość kontroli ich realizacji.
Kontrola pracodawcy w zakładzie pracy powinna dotyczyć procesu pracy. Ograniczenie możliwości stosowana kontroli wynika z art. 111 k.p., który reguluje obowiązek pracodawcy w zakresie ochrony godności i innych dóbr osobistych pracowników. Obowiązkiem pracodawcy jest stworzenie takich warunków pracy, aby dobra osobiste pracowników były przestrzegane, a metody i formy kontroli nie stanowiły zagrożenia dla tych dóbr oraz dla zasad współżycia życia społecznego.
Stosowanie monitoringu wizyjnego jest coraz bardziej powszechne w zakładach pracy. Monitoring może mieć na celu zabezpieczenie pracodawcy przez zagrożeniami z zewnątrz, ale jest jak najbardziej dopuszczalny w celach zapewnienia prawidłowej organizacji pracy. Z art. 100 § 2 pkt 4 k.p. wynika, że obowiązkiem pracowników jest dbanie o dobro zakładu pracy i ochrona jego mienia. Przepisy ten rozciąga się nie tylko na czynności składające się na umówioną pracę, ale na wszelkie działania dodatkowe podejmowane w związku z pracą na terenie zakładu pracy – także w szatniach i jadalniach.
W razie powtarzających się działań pracowników skutkujących naruszaniem zasady dbałości o dobro zakładu pracy, pracodawca może zastosować monitoring wizyjny – w celach prewencyjnych, jak i z zamiarem ustalenia osób, które dopuszczają się przewinień. Problem w tym, że przypadki naruszenia zasady dbałości o mienie pracodawcy mogą zdarzać się na całym terenie zakładu pracy, a monitoring co do zasady nie może obejmować wszystkich pomieszczeń. Niezależnie od powiadomienia pracowników, kamery nie mogą być usytuowane w pomieszczeniach, w których pracownicy mają absolutne prawo do prywatności – takich jak szatnie, łaźnie czy toalety. Zastosowanie monitoringu w takich miejscach może być w praktyce zakwestionowane przez organy kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy (PIP).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top