Jak oznakować różnicę poziomów w przejściu?

BHPBrak komentarzy

Doklikałeś aż tutaj:Jak oznakować różnicę poziomów w przejściu?

Pytanie: Różnicę poziomów w przejściu (około 20 cm) rozwiązano przez zastosowanie pojedynczego stopnia. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne?
Jeśli tak, czy takie miejsce powinno być w jakiś sposób oznakowane?
Jeśli nie, jak należy zniwelować różnicę poziomów i w oparciu o jakie przepisy?

Odpowiedź:

W przejściu różnice poziomów są dopuszczalne; nie powinny mieć miejsca na drogach transportowych i magazynach. Teoretycznie wysokość 20 cm odpowiada wysokości stopnia schodów i mogłaby zostać. Zastosowanie pojedynczego stopnia jest rozwiązaniem dość często stosowanym. Różnica poziomów stwarza zagrożenie potknięcia i upadku pracownika, w związku z tym miejsce to powinno być pomalowane znakami bezpieczeństwa – skośnymi pasami, na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi.

Na drogach transportowych i magazynach różnice poziomów powinny być wyrównane pochylniami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu, ale nie większym niż 8%.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej r.b.h.p., na drogach transportowych i w magazynach nie powinny występować progi ani stopnie. W przypadku zróżnicowania poziomów podłogi, różnice te powinny być wyrównane pochylniami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu, ale nie większym niż 8%. Pochylnie powinny umożliwiać bezpieczne poruszanie się pracowników i dogodny transport ładunków.

Miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia i w Polskich Normach. Miejsca niebezpieczne na przejściach zagrażające potknięciem się, upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie) powinny być pomalowane barwami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami.

Według § 12 ust. 1 załącznika nr 1 do r.b.h.p., miejsca w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów, powinny być oznakowane skośnymi pasami – na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi.

W świetle § 68 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wysokość stopni, zgodnie z przepisami budowlanymi, podana jest w granicach od 15 cm do 20 cm w schodach prowadzących na strych lub do piwnicy oraz przeznaczonych do okresowej obsługi urządzeń przemysłowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top