Kiedy można odstąpić od sporządzenia protokołu powypadkowego?

BHPBrak komentarzy

Doklikałeś aż tutaj:Kiedy można odstąpić od sporządzenia protokołu powypadkowego?

Pracownik, schodząc z podestu podczas przestoju w pracy, doznał urazu. Został odwieziony na SOR, gdzie stwierdzono skręcenie stawu skokowego lewego i w zaleceniach podano: oszczędzanie i wyższe ułożenie chorej kończyny. Pracownik w kolejnym dniu (piątek) udał się do lekarza, jednak odmówił przyjęcia zwolnienia lekarskiego i na zmianie nocnej w niedzielę podjął pracę (praca stojąca przez całą zmianę roboczą). Pracownik poruszał się od momentu zdarzenia o własnych siłach, nie kulał (dowodem jest nagranie monitoringu) i z obserwacji jego sposobu poruszania wówczas i obecnie nie było i nie ma widocznych przesłanek odczuwania bólu. Czy w takiej sytuacji występuje konieczność sporządzenia dokumentacji powypadkowej?

Odpowiedź

Dokumentacja powypadkowa po wypadku przy pracy powinna zostać sporządzona niezależnie od tego, jakiego urazu doznał pracownik, a także, czy otrzymał zwolnienie lekarskie.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 234 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r, poz. 1666 z późn. zm.), w razie wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom w przyszłości.
Okoliczności i przyczyny zdarzenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) – dalej r.u.o.p.w., analizuje zespół powypadkowy, który powinien tego dokonać nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, sporządzając protokół powypadkowy, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298).
Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jest nie tylko prawem pracownika, ale i obowiązkiem pracodawcy, niezależnie od tego, czy pracownik zamierza dochodzić świadczeń odszkodowawczych. Wypadek przy pracy nie jest zdarzeniem prawnie obojętnym dla pracodawcy i dla pracownika (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2009 r., II PK 282/08, OSNP 2011, nr 1-2, poz. 7).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top