Szkolenia bhp i badania lekarskie po zmianie stanowiska pracy.

BHPBrak komentarzy

Doklikałeś aż tutaj:Szkolenia bhp i badania lekarskie po zmianie stanowiska pracy.

W zakładzie pracy często spotykaną sytuacją jest przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy, np. na skutek awansu zawodowego lub likwidacji aktualnego stanowiska pracy. Przy zmianie tej pracodawca powinien pamiętać o pewnych obowiązkach na nim ciążących.
Odbycie szkolenia wstępnego na dotychczasowym stanowisku pracy nie zwalnia pracownika z obowiązku szkolenia wstępnego na nowym stanowisku pracy. Wymóg taki wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) – dalej r.s.d.b.h. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.s.d.b.h., pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich. Nowe stanowisko pracy może być zupełnie innym, jeśli chodzi o czynniki środowiska pracy mogące powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika oraz o zastosowane środki i działania zapobiegawcze wobec prawdopodobnych wypadków.
W związku z tym pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odbycie na każdym z zajmowanych stanowisk pracy, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia wstępnego, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. Szkolenie na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym powinno zapewnić pracownikowi zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na konkretnym stanowisku pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na konkretnym stanowisku.

Przepis § 11 ust. 1 r.s.d.b.h. wskazuje, że instruktaż stanowiskowy powinien zostać przeprowadzony przez bezpośredniego przełożonego przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz charakteru pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy.
Instruktaż stanowiskowy powinien zakończyć się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bhp, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Odbycie instruktażu stanowiskowego pracownik ma obowiązek potwierdzić na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Załącznik nr 1 do r.s.d.b.h. określa ramowe programy szkoleń bhp, w tym ramowy program instruktażu stanowiskowego. Instruktaż stanowiskowy na nowym stanowisku pracy powinien uwzględniać następujące etapy:
1) rozmowę wstępną bezpośredniego przełożonego z instruowanym pracownikiem,
2) pokaz i objaśnienie przez bezpośredniego przełożonego całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
3) próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez bezpośredniego przełożonego sposobów wykonywania pracy,
4) samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem bezpośredniego przełożonego,
5) sprawdzenie i ocenę przez bezpośredniego przełożonego sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Ważnym elementem bezpiecznego wykonywania pracy przez pracownika na nowym stanowisku pracy jest skierowanie i odbycie przez tego pracownika dodatkowych badań lekarskich na nowym stanowisku pracy. W sytuacji, w której pracownik zostaje przesunięty na inne stanowisko pracy wykonanie ponownie badań lekarskich jest wymagane i konieczne, gdyż następuje zmiana warunków pracy danego pracownika.
Obowiązek wykonania ponownie badań lekarskich na nowym stanowisku w momencie zmiany warunków pracy danego pracownika i zagrożeń występujących na nowym stanowisku pracy wynika z art. 229 § 1 z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
1) osoby przyjmowane do pracy,
2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top