Czy podrapanie klatki piersiowej jest urazem w rozumieniu definicji wypadku przy pracy?

BHPNo Comments

Doklikałeś aż tutaj:Czy podrapanie klatki piersiowej jest urazem w rozumieniu definicji wypadku przy pracy?

Podrapanie klatki piersiowej stanowi naruszenie ciągłości tkanek, jeżeli zostaną spełnione określone przesłanki wynikające z definicji wypadku przy pracy, to dane zdarzenie może być za takie uznane.

Pytanie użytkownika Serwisu BHP:

Czy skutki zdarzenia w postaci silnego, dogłębnego podrapania klatki piersiowej, można uznać za uraz kwalifikujący zdarzenie jako wypadek przy pracy?

Odpowiedź 
Podrapanie klatki piersiowej stanowi naruszenie ciągłości tkanek, a tym samym stanowi uraz w rozumieniu definicji wypadku przy pracy. Jeżeli więc zostaną spełnione również pozostałe przesłanki wynikające z definicji wypadku przy pracy, to dane zdarzenie może być za takie uznane.

Sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – dalej r.u.o.p.w.

Przepisy powyższego rozporządzenia zobowiązują pracodawcę zatrudniającego pracownika, który uległ wypadkowi, aby po uzyskaniu zawiadomienia o zdarzeniu powołał zespół powypadkowy (co do zasady składający się z pracownika służby bhp oraz społecznego inspektora pracy), którego zadaniem jest ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy według wzoru ustalonego w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 16.09.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Tu często pojawia się problem, o ile bowiem nie budzi żadnych wątpliwości nagłość zaistniałego zdarzenia, jego przyczyna (zewnętrzna), a także związek z pracą, o tyle pojawia się pytanie, jakie skutki zdrowotne wywołało dane zdarzenie.

Jest to o tyle istotne, że – jak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 czerwca 2009 r., sygn. akt II PK 318/08 – stwierdzenie w konkretnej sprawie, czy u ubezpieczonego wystąpił uraz, musi być poprzedzone szczegółowymi ustaleniami faktycznymi. A ponieważ przeważnie wymaga to specjalistycznej wiedzy medycznej, musi zostać dokonane przez biegłych lekarzy.

Przepisy nie precyzują, w jaki sposób poszkodowany powinien udokumentować rodzaj doznanego urazu. W praktyce przyjmuje się, że przedstawia on zespołowi powypadkowemu zaświadczenie wydane przez lekarza, który udzielał mu pomocy medycznej (np. w szpitalnym oddziale ratunkowym), przy czym może to być zarówno zaświadczenie specjalnie wystawione, jak i np. karta informacyjna ze szpitala lub stacji pogotowia ratunkowego, wynik badania diagnostycznego (np. RTG, USG) itp. Istotnym jest, aby z takiego dokumentu jednoznacznie wynikało, jakie były następstwa danego wypadku (rodzaj urazu oraz jego umiejscowienie). Pisemna informacja dotycząca urazu, jakiego doznał poszkodowany w wypadku przy pracy, ma istotne znaczenie dla celów dowodowych, bowiem zespół powypadkowy bazujący jedynie na samym ustnym oświadczeniu poszkodowanego mógłby narazić się na zarzut niestarannego działania.

W tym miejscu warto przypomnieć, że zgodnie z art. 2 pkt 13 u.u.w., uraz został zdefiniowany jako uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego. Dogłębne podrapanie klatki piersiowej niewątpliwie wyczerpie przesłanki tej definicji.

Gdyby jednak do zespół powypadkowy nadal miał wątpliwości co do urazu poszkodowanego, to w takim przypadku, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 5 r.u.o.p.w., jego członkowie zawsze mogą zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku.

Więcej na Wolters Kluwer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Top