Kategoria: BHP

Czy hełmy ochronne podlegają przeglądom?

Konserwacja i obsługa techniczna hełmów ochronnych powinna się odbywać zgodnie z instrukcją użytkowania. Okres użytkowania hełmów ochronnych musi być podany w instrukcji i jest liczony od daty produkcji wybitej na skorupie hełmu. Na ogół wynosi od 4 do 10 lat. Do każdego hełmu powinny być dołączone niżej wymienione informacje, podane precyzyjnie i zrozumiale w oficjalnym języku kraju, w którym hełm jest sprzedawany: nazwa i adres producenta, instrukcje lub zalecenia dotyczące: regulacji, dopasowywania, użytkowania, czyszczenia, dezynfekcji,

Jak oznakować różnicę poziomów w przejściu?

Pytanie: Różnicę poziomów w przejściu (około 20 cm) rozwiązano przez zastosowanie pojedynczego stopnia. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Jeśli tak, czy takie miejsce powinno być w jakiś sposób oznakowane? Jeśli nie, jak należy zniwelować różnicę poziomów i w oparciu o jakie przepisy? Odpowiedź: W przejściu różnice poziomów są dopuszczalne; nie powinny mieć miejsca na drogach transportowych i magazynach. Teoretycznie wysokość 20 cm odpowiada wysokości stopnia schodów i mogłaby zostać. Zastosowanie pojedynczego stopnia jest rozwiązaniem dość

Od maja kobiety w ciąży mogą dłużej pracować przy monitorze.

Od 1 maja 2017 r. nastąpi wydłużenie godzin pracy kobiet w ciąży przy monitorze ekranowym maksymalnie do 50 minut w ciągu każdej godziny, z zapewnieniem co najmniej 10-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy, przy nieprzekraczaniu 8 godzin łącznego czasu pracy w ciągu doby. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 3.04.2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. poz. 796), które wejdzie

Szkolenia bhp i badania lekarskie po zmianie stanowiska pracy.

W zakładzie pracy często spotykaną sytuacją jest przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy, np. na skutek awansu zawodowego lub likwidacji aktualnego stanowiska pracy. Przy zmianie tej pracodawca powinien pamiętać o pewnych obowiązkach na nim ciążących. Odbycie szkolenia wstępnego na dotychczasowym stanowisku pracy nie zwalnia pracownika z obowiązku szkolenia wstępnego na nowym stanowisku pracy. Wymóg taki wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr

Czy pracownik palący e-papierosy może palić w palarni razem z pracownikami palącymi tradycyjne papierosy?

Czy pracownik palący e-papierosy może palić w palarni razem z pracownikami palącymi tradycyjne papierosy? Odpowiedź Pracodawca może wyznaczyć jedno pomieszczenie przeznaczone do palenia tradycyjnych wyrobów tytoniowych (papierosów, cygar, fajek itp.) i papierosów elektronicznych (tzw. e-papierosów). Uzasadnienie Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 298 ze zm.) – dalej u.u.t.w.t., palenie wyrobów tytoniowych, w tym palenie

Jak długo przechowuje się ocenę ryzyka zawodowego?

W zakładzie pracy dokonano aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. Przygotowano nowe oceny i nowe listy zapoznania się z oceną przez pracowników. Co z poprzednimi ocenami i listą podpisaną przez pracowników? Czy można je zniszczyć, czy należy przechowywać? Jeśli tak, jak długo? Odpowiedź Przepisy nie przewidują bezpośrednio sztywnego terminu przechowywania oceny ryzyka zawodowego, która została zastąpiona oceną aktualną. Biorąc pod uwagę, że ocena ryzyka zawodowego jest procesem ciągłym, można przyjąć, że w momencie dokonania aktualizacji, nie ma

Zmieni się limit czasu pracy ciężarnej przy komputerze.

Kobiety w ciąży mogą aktualnie pracować przy komputerze maksymalnie do 4 godzin dziennie. To już niebawem może ulec zmianie – zaproponowano znaczne wydłużenie tego limitu wprowadzając w zamian inne rozwiązanie. Jakie? W sierpniu ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja art. 176 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) dotyczącego zatrudniania kobiet. Zmianie uległ przede wszystkim wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, których nie powinny wykonywać

Grzywna za brak dokumentacji powypadkowej

Pracodawca, który umyślnie nie dopełnił obowiązku sporządzenia dokumentacji powypadkowej po wypadku przy pracy popełnił przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową zagrożone karą grzywny do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności. W przypadku nieumyślnego niedopełnienia powyższego obowiązku pracodawca podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 30.000 zł. Pracownik służby bhp zobligowany do dbania o interesy pracodawcy, niedopełniając obowiązku sporządzenia dokumentacji powypadkowej po wypadku przy pracy i narażając tym samym pracodawcę na odpowiedzialność karną,

Jak bezpiecznie zorganizować ruch na drodze wewnątrz zakładu pracy?

W pomieszczeniu produkcyjnym znajduje się droga transportowa o szerokości 2 m. Nie ma możliwości jej poszerzenia. Należy zorganizować na niej ruch pieszy, dwukierunkowy oraz ruch wózków paletowych (bezsilnikowych). Wózek będzie poruszał się sporadycznie, będzie to tylko jeden wózek. Nie ma możliwości, że w jednym czasie na drodze będą przebywać jednocześnie dwa wózki. Wózek będzie odstawiał palety zarówno po jednej, jak i drugiej stronie drogi. Jak najbezpieczniej zorganizować ruch na tej drodze, zgodnie z przepisami bhp?

Kiedy można odstąpić od sporządzenia protokołu powypadkowego?

Pracownik, schodząc z podestu podczas przestoju w pracy, doznał urazu. Został odwieziony na SOR, gdzie stwierdzono skręcenie stawu skokowego lewego i w zaleceniach podano: oszczędzanie i wyższe ułożenie chorej kończyny. Pracownik w kolejnym dniu (piątek) udał się do lekarza, jednak odmówił przyjęcia zwolnienia lekarskiego i na zmianie nocnej w niedzielę podjął pracę (praca stojąca przez całą zmianę roboczą). Pracownik poruszał się od momentu zdarzenia o własnych siłach, nie kulał (dowodem jest nagranie monitoringu) i z

Top